Všeobecné dodacie podmienky

 1. Tieto dodacie podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy na obchodný tovar, uzavretej medzi spoločnosťou EKOM spol. s r.o. a Kupujúcim.
 2. Zmluvný vzťah vzniká (i) potvrdením kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami oprávnenými osobami alebo, (ii) ak Kupujúcemu bolo doručené potvrdenie objednávky.
 3. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu dohodnutý tovar a odovzdať mu doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú.
 4. Tovar je až do úhrady predmetnej faktúry vo vlastníctve Predávajúceho.
 5. Zodpovednosť za škodu prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim prípadne prvým prepravcom v mieste expedície tovaru pre Kupujúceho.
 6. Doprava nie je zahrnutá v cene tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, spôsob dopravy určí Predávajúci. V prípade, že dopravu vykoná Predávajúci, bude úhrada dopravy prefaktúrovaná Kupujúcemu.
 7. Ak nie je dohodnuté inak, Predávajúci dodá tovar v štandardnom balení.
 8. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v zmysle § 429, 430 a 431 zák. č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, a to počas 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je stanovená inak.
 9. Reklamácie uplatňujte priamo u Predávajúceho; pri jej predložení uveďte typ výrobku, jeho výrobné číslo a popis závady.
 10. Kúpnu cenu je Predávajúci oprávnený vyfaktúrovať dňom expedície, to znamená dňom odovzdania tovaru Kupujúcemu, alebo prvému verejnému prepravcovi, vrátane dane z pridanej hodnoty.
 11. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu po obdržaní faktúry, najneskoršie v deň označený ako deň splatnosti faktúry. Ak nie je stanovené inak, účtuje sa za oneskorenú úhradu úrok z omeškania vo výške 0,05 % počas prvých 30 dní, 0,08 % počas ďalších 30 dní a 0,12% za ďalšie dni omeškania, pričom celková suma nesmie prekročiť 10% z hodnoty tovaru, ku ktorému sa omeškané platby vzťahujú.
 12. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť konečnému užívateľovi komplexné služby súvisiace s predajom Tovaru (konzultácie, poradenstvo, inštalácia, zaškolenie obsluhy, organizácia záručného a pozáručného servisu, v prípade zdravotnických pomôcok aj – poskytovanie spätnej väzby, spolupráce pri hlásení nežiadúcich udalostí - vigilancia, atď.).
 13. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci i Predávajúci môže kúpnu zmluvu zrušiť resp. stornovať len za podmienky zaplatenia odstupného 20% kúpnej ceny tovaru, ktorého sa odstúpenie týka.
 14. Predávajúci je povinný plniť dodávku tovaru podľa tejto kúpnej zmluvy, pokiaľ Kupujúci uhradil do dňa expedície svoje záväzky z predchádzajúceho obdobia voči Predávajúcemu.
 15. V prípade omeškania v dodávke tovaru zo strany Predávajúceho vzniká Kupujúcemu nárok na úrok z omeškania, a to vo výške 0,05% počas prvých 30 dní, 0,08 % počas ďalších 30 dní a 0,12% za ďalšie dni omeškania, pričom celková suma nesmie prekročiť 10% z hodnoty tovaru, ku ktorému sa omeškanie dodávky vzťahuje.
 16. V prípade, že Kupujúci si neprevezme tovar do 5 pracovných dní odo dňa uvedeného ako termín dodania v potvrdení objednávky, je povinný zaplatiť Predávajúcemu poplatok – skladné, vo výške 0,1% z hodnoty tovaru, ku ktorému sa omeškanie odberu vzťahuje, a to za každý deň, počas ktorého bude Predávajúci nútený skladovať tovar pre Kupujúceho.
 17. V prípade, že organizácia Kupujúceho má zaniknúť, či už rozdelením, zlúčením alebo zrušením bez likvidácie alebo s likvidáciou, je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu oznámiť názov a adresu právneho nástupcu, ktorý prevzal, prípadne prevezme záväzky z uvedenej kúpnej zmluvy, alebo oznámiť meno a adresu likvidátora. Pri nesplnení tejto povinnosti je Kupujúci povinný uhradiť vzniknutú škodu.
 18. Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu IČO a daňové registračné číslo, ak je zaregistrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty. Predávajúci nezodpovedá za prípadné následky z dôvodu neuvedenia alebo nesprávneho udania daňového reg. čísla.
 19. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom SR.
 20. Zmeny a dodatky kúpnej zmluvy musia byť vykonané písomne a potvrdené obidvomi zmluvnými stranami.
Na tejto webovej stránke sa používajú súbory cookies. Súbory cookies používame na zlepšenie vašej skúsenosti pri prezeraní stránky. Zásady pre súbory cookies Upraviť nastavenie
Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej lokality a v našich systémoch ich nemožno vypnúť. Zvyčajne sa využívajú napríklad na správne zobrazenie jazykových preferencií a podobne. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.
Tieto súbory cookies nám umožňujú merať a vyhodnocovať návštevnosť našej stránky. Tieto údaje nám pomáhajú pri zlepšovaní stránky a jej obsahu. Všetky informácie, ktoré sa zbierajú sú zoskupené, a preto anonymné.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.
Top