Voľné pracovné miesta

21. 03. 2017

Inžinier riadenia zhody vývoja ZP

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO > Riadenie, koordinácia a správa (administrácia) dokumentácie ZP a dát pre preukazovanie zhody s legislatívou. Monitorovanie a interpretácia legislatívnych požiadaviek pre preukazovanie zhody ZP. Preskúmanie súladu dokumentácie v každej etape návrhu ZP pre zhodu s...

Ďalej
16. 01. 2017

Vedúci lakovne

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO > Riadi oddelenie lakovne - Pripravuje podklady pre ročný plán lakovne - Spolupracuje pri tvorbe operatívneho plánu výroby a predaja - Spolupracuje pri tvorbe ročného plánu údržby a opráv - Zabezpečuje údržbu a opravy strojov a zariadení v lakovni - Zabezpečuje správu budov a...

Ďalej
16. 01. 2017

Vedúci technickej kancelárie lisovňa

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO > Riadi oddelenie technickej kancelárie výroby - Pripravuje podklady pre ročný plán výroby z hľadiska kapacitných možností - Podieľa sa na spracúvaní koncepcií a plánov rozvoja spoločnosti - Sleduje vývojové tendencie a trendy v oblasti efektívnosti výrobného procesu a riadi...

Ďalej
16. 01. 2017

Vedúci výroby - Lisovňa

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO > Riadi oddelenie výroby lisovne - Pripravuje podklady pre ročný plán výroby - Spolupracuje pri tvorbe operatívneho plánu výroby a predaja - Spolupracuje pri tvorbe ročného plánu údržby a opráv - Zabezpečuje údržbu a opravy strojov a zariadení vo výrobnom procese -...

Ďalej
16. 01. 2017

Samostatný technológ konštruktér

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO > Spracovávanie a vedenie technologickej dokumentácie v informačnom systéme. Návrh a spracovanie technológie opracovania dielcov a montáže výrobkov. Spracovanie noriem spotreby času , noriem spotreby materiálu, vypracovanie cenových ponúk zákazkových úloh. Zabezpečovať zmeny...

Ďalej

Ak Vás ponuka spoločnosti EKOM zaujala a spĺňate uvedené požiadavky na pracovnú pozíciu, zašlite prosím štruktúrovaný životopis spolu so žiadosťou na adresu spoločnosti na oddelenie ľudských zdrojov alebo e-mailom na adresu personal(at)ekom.sk.

Uchádzači o zamestnanie, ktorí majú záujem byť evidovaní v databáze, priložia k svojej žiadosti o zamestnanie a profesijnému životopisu  svoj písomný „Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov“ podľa § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z., ktoré boli získané na účel výberového konania. Tento sa udeľuje aj na účel prípadného opakovaného oslovenia s pracovnou ponukou v spoločnosti EKOM spol. s r. o., a to na dobu 12 mesiacov, je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

Nevyžiadané dokumenty a žiadosti o prijatie do zamestnania bez uvedeného súhlasu, skartujeme.

Odpovedať budeme len uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky.

Ako prebieha výberové konanie

Po obdržaní Vašej žiadosti a životopisu si preštudujeme Váš profil a porovnáme ho s požiadavkami na Vami vybranú pozíciu a taktiež so životopismi ostatných uchádzačov.
Ak budú iní kandidáti lepšie vyhovovať požiadavkám na vypísanú pozíciu, tak si Vaše materiály ponecháme po dobu 12 mesiacov pre prípadné ďalšie kolo náboru. Osobné údaje uchádzačov  pokladáme za dôverné a podľa toho s nimi zaobchádzame. Žiaľ, vzhľadom na kapacitné podmienky, nie sme schopní nepozvaným kandidátom poskytnúť spätnú väzbu.
Pokiaľ vyhovujete profilu hľadanej pozície, kontaktujeme Vás telefonicky a pozveme Vás na osobné stretnutie. V prípade, ak sa nemôžete dostaviť na dohodnutý pohovor, tak nás vopred informujte.
Pokiaľ neuspejete, odovzdávame Vám spätnú väzbu a ponechávame si Vaše materiály v databáze pre ďalšiu vhodnú pozíciu, s ktorou Vás oslovíme.
Uchádzači o zamestnanie v spoločnosti EKOM, ktorí majú záujem byť evidovaní v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 12 mesiacov, k svojej žiadosti o zamestnanie a profesijnému životopisu priložia svoj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.

Produktové menu